Benamis

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่เราควรรู้ เป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างมากมายมหาศาลในลักษณะที่สื่อประเภทอื่น ไม่สามารถกระทำได้ ผู้เรียนจะมี ความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในลักษณะใดก็ได้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างผู้เรียนเอง สามารถให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และง่ายต่อการใช้

ประโยชน์ของเคสโทรศัพท์มือถือ

ประโยชน์ของเคสโทรศัพท์มือถือ

ประโยชน์ของเคสโทรศัพท์มือถือ หลายๆคนที่มีโทรศัพท์มือถือนั้น จะรู้จักเป็นอย่างดีเลย เพราะถือว่ามีความนิยมในการใช้งานอย่างมาก ไม่ว่าเราไปสถานที่ไหน คนที่พกโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะใส่เคสโทรศัพท์มือถือกัน เพราะมันจะทำให้โทรศัพท์มือถือของเรานั้น ดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ดูมีความน่ารัก มุ่งมิ้งมากขึ้น แล

Read More »
การทำงานในยุคปัจจุบัน 

Influencer และการทำงานในยุคปัจจุบัน 

การทำงานในยุคปัจจุบัน  ปัจจุบันมีอาชีพมากมายเกิดขึ้นจากการเติบโตของอินเทอร์เน็ต และการเข้ามาของ Application รวมถึงในแพลตฟอร์มต่างที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันทำให้มีอาชีพมากมายเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ผู้คนทำงานอิสระและฟรีแลนซ์มากยิ่งขึ้นส่งผลให้การเติบโตของงานแต่ละที่มีการนำไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพในการทำงานม

Read More »
องค์กรและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน 

องค์กรและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน 

องค์กรและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน  การใช้ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการถือเป็นสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วควรใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานค่อนข้างเยอะ นึกว่าจะเป็นการควบคุมจากระยะไกลโดยใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามีส่วนร่วมควบคุมผ่าน

Read More »
ศักยภาพของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 

ศักยภาพของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 

ศักยภาพของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลอย่างซับซ้อนหรือแม้แต่จะใช้ในโครงข่ายที่ใหญ่ ในการควบคุมดูแลในส่วนงานหรือแม้แต่จะเป็นข้อมูลต่างๆของบริษัท หรือว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรข้ามชาติ หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องใช้ Super คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำง

Read More »
ระบบและการควบคุมบริษัท 

ระบบและการควบคุมบริษัท 

ระบบและการควบคุมบริษัท  มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการทำงาน น่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่พนักงานในบริษัทใช้หรือบุคลากรต่างๆมีความจำเป็นต้องใช้ หรือแม้แต่จะการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลอุปกรณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผนกไอที จีซูมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมระบบและวางแผนผั

Read More »
บริษัทและการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทและการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทและการเปลี่ยนแปลง ในยุคที่การแข่งขันค่อนข้างเยอะและโลกเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดน ธุรกิจต่างๆมีการเติบโตค่อนข้างเยอะมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภายในองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ และนว

Read More »

Some of the companies that experienced our tours

"ถ้าเธอใช่ใน if ต่อให้อีกกี่ else ก็หมดความหมาย"
“อยากเพิ่มความจำ ให้เพิ่ม Harddisk อยากเพิ่มคู่ชีวิต ให้เพิ่ม Heart of us"

ความฉลาดคือความสามารถในการหลีกเลี่ยงงาน แต่ก็ทำงานสำเร็จ